Llista de polítiques actives

Name Type Consentiment de l'usuari
CONDICIONS D’ÚS DEL CAMPUS DE FORMACIÓ Site policy Tots els usuaris

Resum

El Campus de Formació de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp (en endavant l’Entitat), és l’eina que l’Àrea de Persones posa a disposició de tots els treballadors per tal de poder rebre formació específica o continuada.

L’Àrea de Persones es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i previ avís general al portal, la presentació, la configuració i el contingut del servei, així com les condicions requerides per utilitzar el servei. 

Text complet de les condicions d'ús

L’Àrea de Persones es reserva el dret a denegar l’ús del servei a aquells treballadors que incompleixin les condicions aquí recollides:


1.     Objecte

Aquestes condicions regulen l’ús del servei del Campus de Formació que l’Àrea de Persones posa a disposició dels seus treballadors. Aquest servei està disponible a http://campus.salutsantjoan.cat també anomenat en aquest document “Campus”.


2.     Accés / Baixa del servei

Els serveis del “Campus” s’ofereixen de forma gratuïta a tots els treballadors de l’Entitat, que han de llegir i acceptar les seves condicions especificades en aquest document. Només es podran utilitzar els serveis del lloc si s’han acceptat aquestes condicions de manera expressa.

Qualsevol treballador, en el moment de la seva alta laboral, esdevindrà un usuari del lloc, amb les mateixes claus que per a la resta de programari i li seran assignats els cursos obligatoris, que haurà de realitzar en un termini màxim estipulat per l’Àrea de Persones, en el moment de la contractació.

La baixa del servei es produirà automàticament una vegada finalitzat el contracte laboral que l’unia a l’Entitat, així com per la utilització incorrecte del servei, per part de l’usuari.


3.     Finalitat del servei

La finalitat del “Campus” és facilitar la formació específica o continuada En línia, a tots els treballadors de l’Entitat.

 

4.     Ús del servei

Els usuaris podran realitzar les formacions a les quals hagin estat inscrits prèviament o sol·licitar-les a través del web de formació a la intranet.

L’eina del “Campus” no serà utilitzada per a cap altre ús que no estigui descrit o acceptat prèviament per la Direcció de l’Àrea de Persones. 

El mal ús dels serveis del “Campus” comportarà la baixa immediata del professional dins de la plataforma i quedant-se sense l’opció de realitzar formació En Línia.

 

5.     Característiques del servei

El “Campus” és una plataforma informàtica d’ús docent i que proporciona un entorn virtual d’aprenentatge per a donar suport a tots els treballadors. Aquesta plataforma ha estat construïda amb Moodle (http://moodle.org) i és un programari lliure.


6.     Propietat intel·lectual

Tota la informació dels cursos del “Campus”, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Entitat i/o dels professors assignats als cursos i en cap cas se n’autoritza la seva modificació.

 

7.     Responsabilitat per continguts

Els professors, assignats a cada curs, són els responsables dels continguts o materials educatius que trobarem en el “Campus”, a l’igual que els alumnes ho són de la documentació o treballs presentats a través del mateix. 

Els administradors eliminaran cautelarment els materials dels quals es rebi notificació fonamentada de continguts inadequats o que vulnerin la legalitat vigent, informant  l’usuari dels motius que hi ha darrere aquesta eliminació.

Els administradors es reserven el dret a denegar l’ús del “Campus” a aquelles persones que de manera reiterada pugin materials inadequats o que incompleixin la legalitat vigent.

 

8.     Avís de continguts inadequats

En cas que trobéssiu materials inadequats o es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les condicions establertes en aquest mateix document per al servei, preguem que ens ho comuniqueu a través de correu electrònic a suport.moodle@salutsantjoan.cat, indicant quin és el material afectat.

 

9.     Enllaços externs

L’Entitat no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquestes entitats. Es prega que notifiqueu qualsevol irregularitat que hi detecteu a suport.moodle@salutsantjoan.cat, per tal que es pugui esmenar de la manera que escaigui.

 

10.  Política de privadesa

Les dades obtingudes mitjançant el “Campus” seran emmagatzemades en un Registre de Tractament anomenat “Recursos Humans” de l’Entitat, la legitimació legal és l’interès legítim i la finalitat gestionar i validar les formacions internes o sol·licitar-ne les bonificacions de la “FUNDAE”. No serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries, ni seran cedides per a cap altre tret de per obligació legal i no es realitzaran transferències internacionals.  

Sempre que es vulguin sol·licitar qualsevol dels Drets ARCOPOL (Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat, Oblit o Limitació) establerts en la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre sobre Protecció de dades i Garanties del Drets Digitals (LOPDGDD), s’haurà de demanar per correu electrònic a dpd@salutsantjoan.cat amb l’enunciat “Protecció de Dades”, adjuntant la fotocòpia del DNI i adreça de notificació de l’interessat.